نشست - گفتگو با سروب خاچاطریان کارشناس آموزش کشوری

6/19/2024, 3:35:00 PM

نشست - گفتگو با سروب خاچاطریان کارشناس آموزش کشوری

در ۲۸ خردادماه در چارچوب تدوین برنامه های دروس علوم اجتماعی، مهمان بخش علوم اجتماعی سروب خاچاطریان کارشناس کشوری آموزش بود. متخصصین علوم اجتماعی که در مقطع راهنمایی مجتمع آموزشی، در دانشکده پژوهشی، در دانشکده و همچنین رئیس گروه انگلیسی یورا گنجالیان تدریس می کردند، در این نشست شرکت داشتند.

با آقای خاچاطریان بحث و گفتگوی مفید و دلنشینی داشتیم. در مورد استاندارد دولتی آموزش عمومی، رشته تحصیلی "جامعه: علوم اجتماعی"، استاندارد و برنامه موضوع "مطالعات اجتماعی"، روش تدریس مطالعات اجتماعی، کتاب های درسی تاریخ و مطالعات اجتماعی، گواهینامه داوطلبانه و اجباری معلمان صحبت کردیم. و همچنین تعدادی از مسائل مربوط به آموزش عمومی.


این کارشناس آموزش از تدریس دروس علوم اجتماعی با برنامه آموزشی مؤلف، به ویژه رویکرد جایگزین ما برای آموزش موضوع «علوم اجتماعی» و همچنین سازماندهی-اجرای دفاع از آثار پژوهشی در موضوعات علوم اجتماعی استقبال کرد.

در پایان جلسه، من و آقای خاچاطریان همچنین در مورد تعدادی از مسائل همکاری به ویژه در زمینه مدیریت کار پژوهشی، مشاوره تخصصی و بررسی همتایان بحث و تبادل نظر کردیم.