آیین باران

6/28/2024, 11:27:00 AM

آیین باران

در ساحل باغ مدرسه غربی، روز تشریفاتی بود. «آیین باران» را در استخر خواندیم، رقصیدیم و اجرا کردیم. آیین باران یکی از آیین های باستانی ارمنیان است که در آن روستاییان از آسمان درخواست باران می کردند تا مزارع سیراب شود و محصول فراوانی حاصل شود.